Tóm tắt sách Chính Trị - Xã Hội

Tóm Tắt Sách
Chính Trị – Xã Hội

Vấn đề chính trị của con người là kết hợp được ba thứ:
hiệu quả kinh tế, công bằng xã hội, và tự do cá nhân.”
John Maynard Keynes