Tóm tắt sách Tinh Thần Khởi Nghiệp

Tóm tắt sách
Tinh Thần Khởi nghiệp

“Đừng lo lắng về thất bại, bạn chỉ cần đúng một lần thôi” 
Drew Houston