Tóm tắt sách Văn Hóa Doanh Nghiệp

Tóm Tắt Sách
Văn Hóa Doanh Nghiệp

“Năng lực của mỗi người có thể gia tăng hoặc mạnh mẽ hơn nhờ văn hóa”
John Abbott