Video Tóm Tắt Sách

Chuỗi Video Leadership


GIỚI THIỆU CHUỖI VIDEO LEADERSHIP

Giới Thiệu Series Leadership

PHIÊN 1: XÂY DỰNG NỀN TẢNG LÃNH ĐẠO

Giới Thiệu Phiên 1:
Xây Dựng Nền Tảng Lãnh Đạo
Phần 1: Tổng Quan
#1. Hai Trọng Tâm Về Phát Triển Lãnh Đạo (P1)
Phần 1: Tổng Quan
#1. Hai Trọng Tâm Về Phát Triển Lãnh Đạo (P2)
Phần 1: Tổng Quan
#2. Phát Triển Triết Lý Lãnh Đạo (P1)
Phần 1: Tổng Quan
#2. Phát Triển Triết Lý Lãnh Đạo (P2)